یشنهاد کرد که تردد مسافر بین شهرهای آلوده متوقف شود.

Translate »