روز فردوسی

ferdowsi

روز فردوسی

امروز، بیست و پنجم اردیبهشت روز پاسداشت زبان

پارسی و روز فردوسی است. زبانی که به گواه تاریخ وامدار نگهدار آن فردوسی بزرگ و شاهنامه اوست, زبانی که از گذشته‌های دور بخش جدایی‌ناپذیر شناسه ایرانشهریان بوده است
روز خجسته را به همه ایرانیان و پارسیزبانان شادباش میگوییم

 

Translate »