دختر شایسته سال آلمان؛ زاده ایران

دختر شایسته سال آلمان؛ زاده ایران

دختر شایسته سال آلمان؛ زاده ایران

عکس روز
دختر شایسته سال آلمان؛ زاده ایران
آپامه_شون‌آوئر شش ساله بود که با مادرش از #ایران به آلمان آمد. حال در ۳۹ سالگی هم معمار موفقی است و هم فعال حقوق زنان.
او که دو دختر دارد، شبکه‌ای هم برای حمایت از زنان ستم‌دیده دائر کرده است.
آپامه امسال با ۸ زن دیگر بر سر عنوان “#دختر_شایسته_آلمان” ‌‌‌‌‌(Miss-Germany) رقابت کرد و روی سکوی اول ایستاد.
قصدش این است که این شهرت تازه را در خدمت فعالیت بیشتر به نفع زنان و به خصوص زنان مهاجر به کار گیرد.

Translate »