آذرگان خجسته و شاد باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آذرگان خجسته و شاد باد

 

 

ایرانیان به ائين نیاکانمان جشن هاي بيشماري در سال داشتند … . و آذرگان يا آذر جشن يكي از جشن هاي باستاني و مرسوم ايرانيان به شمار مي ايد . در ائين ديرين ايرانزمين باران می امد میرقصیدیم باد میوزید به خرمنگاه رفته و سرور بر پا میگشت …
نیاکانمان آذرگان را روزی خجسته می‌دانستند. به پاس‌داشت آتش كه بخشی از فرهنگ ایران بوده است، در خانه‌ها و بام‌ها آتش افروخته و آن روز را با شادی و شادمانی و خواندن نیایش‌ها و گستردن سفره آیینی با
خوراکی‌های گوناگون، جشن می‌گرفتند.
به هنگام جشن، بر آتش چوب‌های خوش سوز و خوش‌بو می‌نهادند و آنگاه به مناسبت آغاز سرما، از آتش فروزان ، هر کس اخگری به خانه برده و آن آتش تا پایان زمستان در خانه‌ها فروزان بود و نمی‌گذاشتند خاموش شود و آن را نیک فرجام و فرخنده می‌دانستند.

بگفتا: گرایید زآتش به مِهر
زدایید تاریکی از جان و چِهر
سرای سپنجی گهِ کینه نیست
ره رستگاری جز اندیشه نیست
از آن چار عنصر که ایرانیان
به باور بیاورده اندر میان
به روز نهم آتش افروختند
دل از هر تباهی فرو دوختند

در ديدگاه ايرانيان ؛
🔥 آذر یا آتش یکی از چهار پدیده طبیعی ستوده، زندگی بخش و پاک‌آور در فرهنگ ایران است … یعنی آب، آتش، هوا (باد) و خاک.

🔥 آذر یا آتش نماد نور و روشنایی و نشانه روشنایی اهورایی در جهان هستی و در تن و روان ماست

Translate »