(من یک زن هستم (نگرشی گذرا به مقام زن در جهان آفرینش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من یک زن هستم

 

نگرشی گذرا به مقام زن در جهان آفرینش

 

موضوع‌ زن، به‌ عنوان‌ بدنه‌ای‌ از جامعة‌ انسانی، به‌ همان‌ پایه، قابل‌ بررسی‌ و ژرفنگری‌ است‌ که‌ انسان، شایسته‌ شناخت‌ و بررسی‌ است‌ و هرگونه‌ تحلیل‌ و بررسی‌ ابعاد حیات‌ زن، منهای‌ ویژگیهای‌ صنفی‌ و جنسی، در واقع، تحلیل‌ حیات‌ انسان‌ به‌ شمار می‌آید. از اینرو شناخت‌ زن‌ و منزلت‌ و مقام‌ او در حقیقت، شناخت‌ انسان‌ و کرامت‌ اوست. این‌ نیز تردیدناپذیر است‌ که‌ شناخت‌ انسان‌ از خود، معیار دیگر شناختهاست.
به‌ این‌ جهت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ نخستین‌ گام‌ در شناختوری، به‌ ضرورت‌ باید به‌ ژرفنگری‌ و کاوشگری‌ در خویشتن‌ بپردازد و از ژرفای‌ بیکرانة‌ خویش، آگاهیهایی‌ دست‌ آورد. پس‌ مطالعه‌ در احوال‌ زن‌ و بررسی‌ ابعاد حیات‌ این‌ بخش‌ از جامعه‌ انسانی، گامی‌ در راستای‌ انسان‌ شناسی‌ عمومی‌ است
زن، در آفرینش‌ در بعد روحی‌ و جسمی، از همان‌ گوهری‌ آفریده‌ شده‌ که‌ مرد آفریده‌ شده‌ است، و هر دو جنس‌ در جوهر و ماهیت، یکسان‌ و یگانه‌اند و تمایز و فرقی‌ در حقیقت‌ و ماهیت‌ میان‌ زن‌ و مرد نیست

زنان همیشه و در هر مرحله از زندگی خواهان صلح و امید آشتی هستند. به همین دلیل است که زنان در برابر جنگ‌طلبی، و تبعیض جنسیتی همیشه با صدایی رسا خواهان صلح و آشتی هستند

مسئله زن پاشنه آشیل جمهوری اسلامیست. به همین خاطر هم هست که هر خط قرمز و هر محوری در طول عمر این نظام فاسد جابجا شد، اماسیاست ج. ا. در مسئله زنان صلب باقی ماند. ج. ا. دیگر نه می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردان و نه زنان امروز باشد

امروز از زنانی باید حرف زد که نامشان معادل معجزه است ، از تمام آنهأیی که خریدار ترس نبودند، از انهأیی که چون کوه ایستادند و نشان دادند زن بودن ، بالاتر از معجزه است

ما نیک می‌دانیم که خواسته نهایی ما زندگی آزاد است، اما این خواسته برحق در تاریکی و فاشیسم خفه می‌شود. این خواسته برحق ما با سازماندهی و حرکت سیستماتیک و هم صدایی ما متجلی می‌شود، لذا با عزت و افتخار از هویت زنانه خود دفاع کرده و می‌گوییم: «زنده‌باد زنان، زنده‌باد آشتی

 
 
 
 

زن#

#زندگی ، #آزادی#

 

نگارنده: آزیتا شهراز ژورنالیست و خبرنگار

Translate »