به یاد قدیمها و روز اول مهر

 

 

به یاد قدیمها و روز اول مهر

باز آمــد

؛ بویِ مـــاهِ مدرسه

،بوی بازی های راهِ مـــدرسه ،

بوی ماه مهر ، ماهِ مهـــربان!

بوی خورشیـدِ پگاهِ مدرســه ، از میــانِ کوچه های خستگی ،

می‌گریزم؛ در پنــاهِ مدرسـه…

باز می بینم ز شوقِ بچـه هــا ،

اشتیـاقی در نگـاهِ مدرســه ،

زنگِ تفریح وُ هیــاهویِ نشــاط ،

خنـــده هایِ قاه قـــاهِ مدرسه ،

باز هم بوی بـاغ را، خواهم شنیــد ،

از ســرودِ صبحـگاه مدرســه

روزِ اول، لاله ای خواهم کشید

سرخ! بر تخته سیـاه مدرسه…

باز آمد؛ بویِ مــاه مدرســه

بوی بازی هـای راهِ مدرســه

Translate »