ایا میدانستید که …..؟

واژگان امروز

بسیاری واژگان امروز در زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی، ریشه در زبان‌های هخامنشی و پهلوی دارند. در این متن به شماری از واژگان عصر هخامنشی که هنوز استفاده میشوند اشاره شده است:
هخامنشی فارسی امروز
دروگ _ _ _ _ _ _ _ دروغ
ستونا _ _ _ _ _ _ _ ستون‌ها
راستام _ _ _ _ _ _ _ راست
دئیوا _ _ _ _ _ _ _ دیوها
اسبار _ _ _ _ _ _ _ اسوار (سوار)
مِرغا _ _ _ _ _ _ _ مرغ
گوسپندا _ _ _ _ _ _ _ گوسفند
کوف _ _ _ _ _ _ _ کوه
داریامی _ _ _ _ _ _ _ دارم
دریَ _ _ _ _ _ _ _ دریا
زورَ _ _ _ _ _ _ _ زور
زورَکَرَ _ _ _ _ _ _ _ زورگر ، ظالم
تونوا _ _ _ _ _ _ _ توانا
روت _ _ _ _ _ _ _ رود _ رودخانه
وزرگ _ _ _ _ _ _ _ بزرگ
تومه‌یا _ _ _ _ _ _ _ تخمه (نژاد
Translate »