Persian News Post

علی عباسی فیلمساز موفق ایرانی ساکن دانمارک که جدیدترین پروژه وی، “عنکبوت مقدس” اسکار معرفی شده استهمین شنبه پنجم نوامبر مهیمان علیرضا حکمت‌شعار در برنامه کلوزآپ

  علی عباسی فیلمساز موفق ایرانی ساکن دانمارک که جدیدترین پروژه وی، “عنکبوت مقدس” از سوی این کشور به اسکار معرفی شده است، همین...Read More
Translate »