چهارشنبه ، 17 مارچ، 3 بعد از ظهر – قصه گویی نوروزی

نوروز، این جشن بهار شاد باد. نوروز جشن زنده شدن دوباره زمین پس از زمستان سرد است؛ جشن به پاخاستن پس از افتادن ها.

کتابخانه همگانی لس آنجلس دو برنامه ویژه کودکان برای نوروز ارائه می دهد

قصه گویی نوروزی با خاله تکتم: چهارشنبه 17 مارچ، 3 بعد از ظهر

در https://www.youtube.com/user/losangeleslibrary

نمایش عروسکی با نگار استخر، دوشنبه 22 مارچ، 10 صبح در

https://www.youtube.com/user/losangeleslibrar

نوروز، این جشن بهار شاد باد. نوروز جشن زنده شدن دوباره زمین پس از زمستان سرد است؛ جشن به پاخاستن پس از افتادن ها

 

Translate »