Damavand ( The Meaning)

Damavand ( The Meaning)

1417- دُماوند ( domavand):
در ایران امروزاین ترکیب را ( دَماوند damavand) تلفظ می کنند ، این ترکیب از دو قسمت ( دُما doma) و ( وند vand) ساخته شده است ، (دُما doma) در حقیقت همان ( دُم dom) است ،چون دوبخش تلفظ می شود بصورت ( دُ +ما ) در می آید و معنی پشت می دهد که ساخت هایی در زبان پارسی دارد مانند ( دُم ، دمب ، دمبه ، دمبال ، دمباله ) که چون مخرج ( م و ن ) نزدیک هم است بصورت ( دُن ، دُنب ، دنبه ، دُنبال ، دُنباله ) دیده می شود ، آریایی هایی که ازجنوب سیبری کوچ کرده و وارد ایران شدند ، قسمتی از سمت شرق ایران به موازات دریای خزر به سوی غرب روانه شدند و به سرزمین های پشت سر ( دُماوند ) گفتند و بسوی ( نوا وند nuva+vand) یعنی سرزمین جلو پیش رفتند ، این سرزمین را (نیاوند nia+vand) هم می گویند یعنی سزرمین ( نیاکان ) که امروز ( نهاوند ) خوانده می شود . در زبان های اروپایی (وَند vand) را ( لند land) تلفظ می کنند .
* در گویش لکی ( دُن don) به معنای دیواره کوه گفته می شود و ممکن است این ترکیب به معنی سرزمین کوهستانی باشد که عبور از کناره های البرز است

Translate »