مشاوره ايی از دکتر کامران یدیدی: سه اقدام مهم پس از تصادف

سه اقدام مهم پس از تصادف

 

  • درخواست کمک پزشکی بلافاصله پس از تصادف

هیچ چیز مهمتر از سلامت شما نیست، بنابراین در صورت وقوع تصادف بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. حتی صدمات به ظاهر سطحی ممکن است عواقب نا خوشایندی در پی داشته باشند. بنابراین قضاوت درمورد میزان آسیب بدنی را به تیم پزشکی بسپارید.

  • عکسبرداری و تبادل اطلاعات

با عکسبرداری از صحنه تصادف ، حادثه را ثبت کنید. ثبت صحنه تصادف به تعیین میزان خسارت و همچنین مقصر حادثه کمک می کند. در عین حال فراموش نکنید از گواهینامه رانندگی، مدارک بیمه اتومبیل فردی که با وی تصادف کرده اید و همچنین شماره پلاک اتومبیل وی نیز عکس بگیرید. دریافت اطلاعات شاهد یا شاهدان تصادف نیز به تشریح چگونگی وقوع تصادف کمک خواهد کرد.

  • دریافت مشاوره حقوقی از وکیل تصادفات

پس از دریافت درمان اولیه پزشکی، با سپردن وکالت خود به وکیل متخصص تصادفات از دریافت خدمات حقوقی کامل که منجر به جبران صدمات جسمی، روحی و مالی شما می شود، اطمینان حاصل کنید. با داشتن وکیلی مبرز در کنار خود، شما در آرامش کامل به تمرکز بر درمان پزشکی ادامه می دهید تا هر چه سریعتر به بهبودی کامل دست یابید.

 

3 Important Steps After Motor Vehicle Accidents

 

  • Seek Out Immediate Medical Care

Even minor injuries should be assessed by a medical professional. It is not your job to make the call whether an injury is serious or not. Always seek medical assessment if you feel any pain or discomfort in your body after the accident.

  • Take Photos & Exchange Information

Document the accident scene by taking photos either yourself or someone at the scene.  Also make sure to get pictures of the Driver License and insurance documents of the person you had accident with.

Ask for the contact information from witnesses of accident if any.

  • Ask for Professional Legal Support

After you receive the immediate medical care that you might need, hire an experienced Personal Injury attorney to provide you all the legal support that you need. Never talk to insurance companies before hiring an attorney. Let experts do the job for you. You just need to focus on getting the medical treatment and getting better.

Translate »