حق رای دادن

حق رای دادن

پیام شایانی

یکی از امتیازات شهروندی در نظام های دموکراسی امتیاز “حق” رای دادن شهروندان به نماینده دلخواه خود می باشد، در آمریکا نیز تمام کاندیدهای انتخاباتی از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و اعضاء نهاد و کانون های شهری نیاز به رای شهروندان دارند، اما این مهم تنها هنگامی می تواند صورت حقیقی پیدا کند که شهروندانی که سن قانونی دارند به موقع برای رای دادن، نام نویسی کرده باشند و رای خود را شخصاً به صندوق انتخاباتی بیاندازند و یا این کار را از طریق پُست غیاباً انجام دهند.

 آنچه اهمیت دارد، رای دادن است. طبعاً هر کسی به حزب یا سیاست و فردی ممکن است علاقه داشته باشد و با انتخاب خود را به کاندید دموکرات، مستقل، جمهوری خواه و یا به هر چه و هر کس باور و ایمان دارد رای دهد.

 نفس عمل، ارزنده و مورد احترام است و آن اساس دموکراسی در جهان آزاد است، پیشنهاد می کنم بدون اتلاف وقت از هم اکنون نام نویسی کنید تا در انتخابات پنجم ماه جون، بتوانید شرکت کنید.

Paid for by Shayani for Congress 2018